Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 09.08.2018 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.07.2018

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Войниково, общ.Тервел за срок от три стопански години - 2018г./2019г., 2019г./2020г. и  2020г./ 2021г. до прибиране на реколтата.  Обект на търга са следните поземлени имоти, частна общинска собственост:  НИВА с площ от 35,014дка, представляваща имот...

РЕШЕНИЕ № 482 по Протокол №36 от 26.07.2018г. на Общинска съвет – Каварна

Обяви и съобщения | 19.07.2018

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 24а,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8 , ал. 1 и чл. 14 от ЗОС, чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество  Общинският съвет – Каварна  реши: 1. Дава съгласие да се отдадат под наем земеделски...

РЕШЕНИЕ № 481 по Протокол №36 от 26.06.2018г. на Общински съвет – Каварна

Обяви и съобщения | 19.07.2018

На  основание чл.  21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 от ЗОС, чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество  Общинският съвет – Каварна  реши: 1. Дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя от...

Публичен търг с явно наддаване на 15.08.2018 г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 13.07.2018

  ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 15.08.2018 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Челопечене, общ. Каварна, за срок от 5 (пет) години за селскостопанска обработка- 2018г./2019г., 2019г./2020г., 2020г./ 2021г., 2021г./ 2022г.   и  2022г./ 2023г. до...

Публичен търг с явно наддаване на 09.08.2018 год. от 15.00 часа

Обяви и съобщения | 13.07.2018

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 09.08.2018 год. от 15.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от поземлен имот в с.Видно, общ.Каварна, за срок от 5 (пет) години за селскостопанска обработка- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023г.,  до прибиране на реколтата. Обект на търга е част...

Публичен търг с явно наддаване на 31.07.2018г. от 14.15 часа

Обяви и съобщения | 13.07.2018

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 31.07.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терен на петно №5 (пет) по схема за разполагане на временни преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 07257.49.149 по КККР на с. Българево (лесопарк, граничещ с ул....

Публичен търг с явно наддаване на 31.07.2018г. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 13.07.2018

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 31.07.2018г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на терен на петно № 39 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ се на ул.“България“ в  началото на градския парк, в поземлен имот  с идентификатор № 35064.501.3082 по КККР на гр. Каварна...

Съобщение до Селяйтин Мурад Найваз

Обяви и съобщения | 12.07.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Селяйтин Мурад Айваз в качеството му на сключил договор за отстъпено право на строеж с община Каварна за УПИ II в кв. 157 по  регулационния план на гр. Каварна, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и...

Съобщение до Сава Борисов Чернев

Обяви и съобщения | 12.07.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Сава Борисов Чернев в качеството му на сключил договор за отстъпено право на строеж с община Каварна за УПИ VI в кв. 157 по  регулационния план на гр. Каварна, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и...

Съобщение до Стилиян Драгнев Тодоров

Обяви и съобщения | 12.07.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Стилиян Драгнев Тодоров в качеството му на сключил договор за отстъпено право на строеж с община Каварна за УПИ V в кв. 157 по  регулационния план на гр. Каварна, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация...