Обяви и съобщения

Съобщение до Йордан Петрова Илиев

Обяви и съобщения | 24.08.2018

Община Каварна на основание чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Йордан Петров Илиев в качеството му на собственик на поземлен имот (ПИ) 614, кв. 61 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ ПИ 613...

Обявление на Заповед № 551/21.08.2018 г.

Обяви и съобщения | 22.08.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 551/21.08.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 866, по плана на СО „Старите лозя”, гр. Каварна, община Каварна, област...

Обявление на Заповед № 550/21.08.2018 г.

Обяви и съобщения | 21.08.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 550/21.08.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II-1674 в кв. 17, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област...

Съобщение за изработен ПУП-ПП

Обяви и съобщения | 14.08.2018

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план- парцеларен план за обект: „Събирателни газопроводи за експлоатация на сондажи Е- 4 и Е- 6 Българево до свързването им със съществуващ газопровод на сондаж Е- 2 Българево, чрез събирателен кранов възел”, в землището на община Каварна, със следните засегнати имоти, общинска...

Обявление на Заповед № 535/13.08.2018 г.

Обяви и съобщения | 13.08.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 535/13.08.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.203.95, по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област...

Обявление на Заповед № 536/13.08.2018 г.

Обяви и съобщения | 13.08.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 536/13.08.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-1674 в кв. 17, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.   Публикувано на: 13.08....

Публичен търг с явно наддаване на 28.08.2018 год. от 14:15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 03.08.2018

Община Каварна обявява на 28.08.2018г. от 14:15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ Обект на търга e терен на петно № 76 (седемдесет и шест), находящ се в поземлен имот с идентификатор 35064.501.976 по КККР на гр.Каварна, източно от ЖБ „Република”, граничещ с паркинг зоната на блока, с площ 9,00 кв.м (девет квадратни метра) за...

Публичен търг с явно наддаване на 28.08.2018 год. от 14:00 часа в залата на община Каварна

Обяви и съобщения | 03.08.2018

Община Каварна обявява на 28.08.2018 год. от 14:00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая № 209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Крупен, общ. Каварна, за селскостопанска обработка, за срок от 5 (пет) стопански години – 2018 г./2019 г., 2019 г./ 2020 г., 2020 г./ 2021 г., 2021 г./ 2022 г. и 2022 г./ 2023 г. до прибиране на...

Съобщение до Софка Петрова Йорданова

Обяви и съобщения | 02.08.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Софка Петрова Йорданова в качеството и на наследник на Петър Илиев Ангелов, собственик на ПИ 614, кв. 61 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация ( ПУП-...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 09.08.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.07.2018

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 09.08.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на земеделска земя – лозе от ОПФ с площ от 6001кв.м. в землището на гр.Каварна, за срок от 3 (три) стопански години  -  2018/2019г.; 2019/2020г. 2020/2021г. до прибиране на...