Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 663/10.10.2018 г.

Обяви и съобщения | 10.10.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 663/10.10.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ XI и УПИ XII в кв. 6, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 662/10.10.2018 г.

Обяви и съобщения | 10.10.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 662/10.10.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-1106 и УПИ VI-1111 в кв. 48, по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 666/10.10.2018 г.

Обяви и съобщения | 10.10.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 666/10.10.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I в кв. 1, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 661/10.10.2018 г.

Обяви и съобщения | 10.10.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 661/10.10.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III-2320 и УПИ XII-2320 в кв. 328, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Решение № 507/28.08.2018 г. от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 02.10.2018

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 507 по Протокол № 37 от заседание проведено на 28.08.2018 г., Общински съвет-Каварна реши:   1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземен електропровод от поземлен имот (ПИ) 07257.30.183 до ПИ 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич, през следните имоти: - имот с...

Решение № 506/28.08.2018 г. от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 02.10.2018

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 506 по Протокол № 37 от заседание проведено на 28.08.2018 г., Общински съвет-Каварна реши:   Дава съгласие в качеството си на собственик на УПИ II, кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна за изработването на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ II „за...

Обявление на Заповед № 624/25.09.2018 г.

Обяви и съобщения | 01.10.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 624/25.09.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имоти с идентификатори 35064.203.95 и 35064.203.6, по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Публикувано на: 01.10....

Обявление на Заповед № 605/17.09.2018 г.

Обяви и съобщения | 27.09.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 605/17.09.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 518 в кв. 63, по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.   Публикувано на: 27.09. 2018...

Съобщение за изработен ПУП-ПП

Обяви и съобщения | 19.09.2018

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект ,,Изграждане на нова ВЛ 110 kV п/ст ,,Варна север“ до п/ст ,,Каварна“, със следните засегнати имоти на територията на Община Каварна:  - имоти с идентификатори 05009.11.3, 05009.11.40, 05009.11.41, 05009.11.47, 05009.11.104,...

Обявление на Заповед № 589/07.09.2018 г.

Обяви и съобщения | 18.09.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 589/07.09.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IХ, УПИ ХIV, УПИ ХV, УПИ ХIХ, УПИ ХIХ-607, 621, 622, 623, 665, УПИ...