Обяви и съобщения

Съобщение до Юмет Ерол Йозтюрк

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Юмет Ерол Йозтюрк, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Удае Яшарова Османова, наследник на Айше Юсуфова Булатова, наследник на Юсуф...

Съобщение до Магатай Аръкан

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Магатай Аръкан, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Недрет Аръкан, наследник на Осман Юсуфов Булатов, наследник на Юсуф Небиев Булатов...

Съобщение до Хюля Йозтюрк

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Хюля Йозтюрк, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Удае Яшарова Османова, наследник на Айше Юсуфова Булатова, наследник на Юсуф Небиев...

Обявление за издадена Заповед № 797/27.11.2018 г.

Обяви и съобщения | 17.12.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 797/27.11.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), в частта за УПИ Х-643 в кв. 83 по регулационния план на гр. Българево, община Каварна.  

Обявление за издадена Заповед № 795/27.11.2018 г.

Обяви и съобщения | 17.12.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 795/27.11.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), в частта за УПИ ІХ в кв. 61 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.11.2018г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 26.10.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 15.11.2018г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на три помещения с обща площ от 187 кв.м., представляващи част от сграда с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на град Каварна (бившия МУЦ - по схема), находяща се в град Каварна, ул....

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 5.11.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 26.10.2018

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 15.11.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 55 кв.м., представляващи част от сграда с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на град Каварна (бившия МУЦ - по схема), находяща се в град Каварна, ул....

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.11.2018г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 26.10.2018

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на терен на петно № 70 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ, находящ се в град Каварна, общ. Каварна срещу административната сграда на Община Каварна (пешеходна зона – ул. Добротица), в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.9689 по КККР на гр. Каварна с площ 6,00кв.м....

Обявление на Заповед № 679/18.10.2018 г.

Обяви и съобщения | 24.10.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 679/18.10.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II в кв. 12, по регулационния план на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 01.11.2018г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 15.10.2018

  за отдаване под наем на поземлени имоти в с. Видно, общ. Каварна, за селскостопанска обработка, за срок от 5 (пет) стопански години - 2018г./2019г., 2019г./ 2020г., 2020г./ 2021г., 2021г./ 2022г. и 2022г./ 2023г. до прибиране на реколтата. - поземлен имот с идентификатор 11003.501.90 по КККР на с. Видно, община Каварна с площ 2555кв.м. по скица на СГКК – гр. Добрич.  - поземлен...