Административни услуги

2118-Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Протокол от проведено общо събрание на етажната собственост Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец    

2025-Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

18.08.2017

Необходими документи: Искане свободен текст, с приложени към него следните документи: - Документ за собственост - Проект за подробен устройствен план - Инвестиционен проект - Оценка за съответствие - Предварителни договори с експлоатационните дружества - Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва, ІІра  и ІІІ-та категория - Документ за...

2667-Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Три екземпляра от план за безопасност и здраве (ПБЗ) - Три екземпляра от план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) - Други Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: - Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 25 (одобряване на ПУСО) от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени...

2517-Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице  - Други доказателства (копие от скица, ПУП и др.) Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 5 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на...

2030-Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производител в областна дирекция „Земеделие”

02.09.2016

Необходими документи: - Анкетни формуляри от ОД "Земеделие" към МЗХ Срок за предоставяне: 1 ден Цена на услугата: Безплатна

2122-Издаване на удостоверение за собственост на имот от емлячен регистър

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Удостоверение за наследници Срок за предоставяне: 14 дни За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида: За обикновена услуга 5 лв. За бърза услуга 7 лв. За експресна услуга 10 лв.

2029-Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление - Декларация Срок за предоставяне: 3 дни Цена на услугата: Безплатна

2043-Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Скица-ситуация на трасето на обекта - Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта - Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП - Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: За услугата се заплаща пазарна цена за обезщетение на собствениците и 3% местен данък върху обезщетението

Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: 1.Нотариален акт 2.Решени на ПК-Каварна 3.Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/. 4.Скица от отменения  КП на м-т “Къзалюк баалар“ 5.Скица от одобрения  ПУП-ПРЗ за комплекс “Младост-II“ 6.Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна

2078-Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Актуална скица от КККР - Удостоверение за наследници/ при нужда/ - Документ за собственост  Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна