Съобщение за инвестиционно предложение на ЗП Димитър Димитров

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение –сондажен кладенец“ в ПИ № 35064.17.62, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич  и „Капково напояване на зеленчукови насаждения, на площ от 150,998 дка“ с възложител ЗП Димитър Калчев Димитров, гр. Каварна  ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 30.01.2019 г.  до 13.02.2019 г. вкл.
       
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.