Съобщение до Димитричка Георгиева Овчарова

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димитричка Георгиева Овчарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на наследник на Георги Калчев Димитров, наследник на Калчо Йорданов Димитров, наследник на Йордан Димитров Димов - собственик на имот с идентификатор 72693.18.22 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е одобрен на 27.11.2018 г. инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 78/27.11.2018 г. от главния архитект на община Каварна за обект ,,Кухня за готови ястия“ в имот с идентификатор 72693.18.21 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, и е издадена Заповед № 794/27.11.2018 г. за одобряване на проект за Подробен устройствен плана – план за застрояване за имот с идентификатор 72693.18.21 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, предвиждащ промяна на отреждането на имота от ,,Бензиностанция, мотел и обслужване“ в ,,Обществено обслужване“, с конкретно предназначение - ,,Търговски обект и кухня за готови ястия“, като части от комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, а заповедта за одобряване на подробния устройствен план може да бъде обжалвана по реда на чл. 215 от ЗУТ в четиринадесет дневен ред от получаване на настоящото съобщение.