Обявление за издадена Заповед № 8/14.01.2019 г.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 8/14.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.199 по КККР на гр. Каварна, община Каварна.