Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 12.02.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

 

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземления имот в гр. Каварна, община Каварна, за срок от 5 (пет) стопански години - 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 за селскостопанска обработка.

Обект на търга е част от поземления имот с идентификатор № 35064.501.4349 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, четири, три, четири, девет)) по КККР на гр. Каварна, община Каварна, трайно предназначена за територията: урбанизирана, начин за наемане: ниско застрояване (до 10 м), с площ от 355кв.м. (триста петдесет и пет квадратни метра), цената е с площ по скица на СГКК - гр. Добрич от 661кв.м (шестотин шестдесет и един квадратни метра), при съседи: 35064.501.1399, 35064.501.3112, 35064.501.3111, 35064.501.9563, 35064.501.4348

Начална тръбна цена за обекта на търг е 5,33лв . без ДДС на месец.

"Добротица" № 26, до 17.00 часа на 06.02.2019г ., Като цената на един комплект е 10.00 лв.

Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна цена, в размер на 1,60лв . Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26 или по сметка на Община Каварна в гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF с / ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВГSF до 17.00 часа на 07.02.2019 год.

Срока за подаване на документи до 17.00 часа на 08.02.2019г . в деловодството на община Каварна, ул. ”Добротица” № 26.

Оглед - всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. по кадастралната карта, а на място в присъствието на кметския наместник.                

                  Необходими документи за участие:

                   1. Квитанция за закупени тръжни книги.

                   2. Вносна бележка за внесен депозит.

              3. Декларация, че участникът е запознат с търга, като се има предвид, че обектът и приемането във вида, в който се намира в момента, и е съгласуван с договора.

                4. Декларация, че участникът не е поел задължението към отдел „МДТ“ за община Каварна и общината.

                   5. Актуално удостоверяване от НАП, че участникът не е поел задължения към държавата. 

                   6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.