Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 07.02.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на петно за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, съгласно схема от 08.01.2019г одобрена от Главния архитект за община Каварна, по скица № 3 / 08.01.2019г

           Обект на търга е терен на пето № 6 (шест) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.9689 по КККР на гр. Каварна (пешеходна зона - ул. „Добротица”) с площ 8,00кв.м. (осем квадрати метра) за поставяне на премията за обект - павилион за продажба на търговска дейност - продажба на варена царевица, сладолед и кафе.

Начална тръбна цена за обекта на търг е 16,00лв . без ДДС на месец.

                "Добротица" № 26, до 17.00 часа на 01.02.2019г ., Като цената на един комплект е 10.00 лв.

                Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна година, в размер на 19,20лв . Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26 или по сметка на Община Каварна гр.Добрич, CIC код СЕСВВGSF с / ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВГСФ до 17.00 часа на 04.02.2019 год.

                Срока за подаване на документи до 17.00 часа на 05.02.2019г . в деловодството на община Каварна, ул. ”Добротица” № 26.

               Оглед - всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. по кадастралната карта, а на място в присъствието на кметския наместник.                

                  Необходими документи за участие:

                   1. Квитанция за закупени тръжни книги.

                   2. Вносна бележка за внесен депозит.

               3. Декларация, че участникът е запознат с търга, като се има предвид, че обектът и приемането във вида, в който се намира в момента, и е съгласуван с договора.

                4. Декларация, че участникът не е поел задължението към отдел „МДТ“ за община Каварна и общината.

                   5. Актуално удостоверяване от НАП, че участникът не е поел задължения към държавата. 

                   6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.