Обяви и съобщения

Съобщение за инвестиционно предложение на ЗП Димитър Димитров

Обяви и съобщения | 30.01.2019

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение –сондажен кладенец“ в ПИ № 35064.17.62, в землището на...

Обявление за издадена Заповед № 11/14.01.2019 г.

Обяви и съобщения | 28.01.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 11/14.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.203.82 по КККР на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 10/14.01.2019 г.

Обяви и съобщения | 28.01.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 10/14.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ І в кв. 184 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 8/14.01.2019 г.

Обяви и съобщения | 28.01.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 8/14.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.199 по КККР на гр. Каварна, община Каварна.  

Съобщение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води и кладенците за задоволяване на собствени потребности

Обяви и съобщения | 25.01.2019

Община Каварна съобщава, че с преходните  и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са направени  изменения и допълнения на Закона за водите, даващи възможност на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000г., и до 23 декември 2016г., за които не са издадени разрешителни за строеж и на...

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА и ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ-Обявява

Обяви и съобщения | 22.01.2019

О Б Я В А МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА и ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ, Обявяват за всички български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от ЗОВС на РБ, желаещи да получат военна подготовка,  в организираните от Министерството на отбраната курсове, че времето, мястото и продължителността на курсовете през 2019г. са, както следва: НАЧАЛНА...

ОБЯВА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА и ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ

Обяви и съобщения | 22.01.2019

О Б Я В А МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА и ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - ДОБРИЧ   Обявяват, че за учебната 2019/2020 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров "организира ранно записване на курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността : " Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво "  в  професионално  направление  " Военно дело...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 12.02.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.01.2019

    ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Раковски, общ. Каварна, за срок от 5 (пет) стопански години за селскостопанска обработка - поставяне на преместваеми оранжерии 2018г./ 2019г., 2019г./ 2020г., 2020г./ 2021г., 2021г./ 2022г. и 2022г./ 2023г. до прибиране на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 07.02.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.01.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на петно за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, съгласно схема от 08.01.2019г одобрена от Главния архитект за община Каварна, по скица № 3 / 08.01.2019г            Обект на търга е терен на пето № 6 (шест) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 12.02.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.01.2019

    ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземления имот в гр. Каварна, община Каварна, за срок от 5 (пет) стопански години - 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 за селскостопанска обработка. Обект на търга е част от поземления имот с идентификатор № 35064.501.4349 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула,...