Проект депо

720_90_1.gif

На 13.05.2020 г. Община Каварна, представлявана от кмета Елена Балтаджиева, съвместно с Министерство на околната среда и водите, подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 по проект BG16M1OP002-2.010-0021-C01  „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”.